UBND Trường Thi

Tin tức nông thôn mới

Tạo bước đột phá để Nam Định đạt tỉnh nông thôn mới

Tạo bước đột phá để Nam Định đạt tỉnh nông thôn mới

Đăng ngày:
Tạo bước đột phá phát triển để Nam Định đạt tiêu chí là tỉnh nông thôn mới, có một số ngành công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại; từng bước xây dựng Nam Định thành trung tâm vùng Nam...